Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy spolku

STANOVY

Spolku houbařů Poděbrady

 

Článek I.

Název spolku

 

Název spolku je: Spolek houbařů Poděbrady.

 

Článek II.

Sídlo spolku

 

Sídlem spolku jsou Poděbrady.

Článek III.

Účel spolku

 

Účelem spolku je osvěta a rozvoj znalostí o houbařství jak po stránce odborné, tak praktické a vyvíjení činností v těchto oblastech:

 1. Pořádání přednášek a školení pro členy spolku i zájemce z řad široké veřejnosti.

 2. Pořádání houbařských výstav za účasti předních mykologů České mykologické společnosti.

 3. Organizování vycházek do přírody zaměřených na poznávání hub.

 4. Šíření informací o houbách pomocí internetu.

 5. Práce s mládeží, vedení kroužku.

 6. Pořádání schůzí a setkání.

 7. Poradenská činnost v oboru mykologie.

 8. Spolupráce s orgány ochrany přírody.

 9. Spolupráce s MěÚ Poděbrady.

 10. Spolupráce s Českou mykologickou společností a ostatními spolky houbařů.

 11. Vydávání neperiodických publikací pro potřeby spolku.

 

Článek IV.

Členství ve spolku

 

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let.

 2. Po vzniku spolku může členství v něm vzniknout přijetím za člena, a to na základě schválení písemné přihlášky výborem spolku, který o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.

 3. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku a zapsané do listiny přítomných, o nichž platí, že podaly řádnou přihlášku do spolku. Kdo hlasoval proti přijetí návrhu stanov, může od přihlášky do spolku odstoupit, o čemž musí být učiněn záznam v listině přítomných.

 4. Člen spolku má právo:

 1. podílet se na činnosti spolku,

 2. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, zejména o přijetí nových členů spolku, o činnosti spolku a hospodaření spolku,

 3. volit orgány spolku,

 4. být volen do orgánů spolku

 5. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

5. Člen spolku má povinnost:

 1. podílet se na činnosti spolku,

 2. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

 3. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

 4. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,

 5. přijme-li funkci člena voleného orgánu, vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

6. Členství ve spolku zaniká:

 1. doručením písemného oznámení o vystoupení členu výboru,

 2. úmrtím člena,

 3. nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn,

 4. vyloučením člena členskou schůzí v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem,

 5. zánikem spolku.

7. Seznam členů spolku je neveřejný. Jeho součástí jsou vedle poštovní adresy i elektronické adresy a telefonická spojení na členy spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí výbor při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

8. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Článek V.

Orgány spolku

 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze,

b) výbor a

c) kontrolní komise.

Čl. Vl.

Členská schůze

 

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů - členská schůze.

 2. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku zejména:

 1. určuje hlavní zaměření činnosti spolku,

 2. rozhoduje o změně stanov,

 3. schvaluje výsledek hospodaření spolku,

 4. volí výbor, odvolává jej, hodnotí činnost výboru,

 5. volí a odvolává kontrolní komisi,

 6. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,

 7. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

 8. rozhoduje o vyloučení členů,

 9. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

 10. rozhoduje o zrušení spolku s likvidací a o jeho přeměně.

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

3. Zasedání členské schůze je svoláváno výborem nejméně jedenkrát do roka. Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Pozvánku na zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl do seznamu členů, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí pozvánky je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výboru.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání většina členů spolku. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů si jsou rovny.

6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 

Čl. Vll.

Statutární orgán

 

 1. Statutární orgán spolku je kolektivní, je jím výbor. Členem výboru může být jen osoba plně svéprávná, která je členem spolku. Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem výboru, oznámila-li to předem členské schůzi, která ji má do funkce zvolit; to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky. Byl-li osvědčen úpadek osoby, která je členem voleného orgánu, je tato osoba povinna to oznámit nejbližší členské schůzi.

 2. Výbor má tři členy. Po svém zvolení si zvolí ze svých členů předsedu, místopředsedu a pokladníka. Je volen na jeden rok.

 3. Výbor, který může svolat kterýkoliv člen výboru, rozhoduje o záležitostech spolku ve sboru. Je schopen usnášet se za přítomnosti dvou členů a rozhoduje oběma hlasy zúčastněných členů. Pro způsob svolání výboru platí způsob svolávání členské schůze.

 4. Členové výboru zastupují spolek samostatně. Za spolek se členové výboru podepisují tak, že připojí k jeho názvu svůj podpis.

 5. Výbor je oprávněn za spolek jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého a s výjimkou těch věcí, které jsou podle zákona či těchto stanov ve výlučné působnosti členské schůze, anebo si je členská schůze k rozhodnutí vyhradila.

 6. Výbor je povinen zejména:

 1. svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 těchto stanov,

 2. předkládat k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má členská schůze projednat,

 3. vést seznam členů spolku,

 4.  schvaluje přihlášky nových členů,

 5. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze a veškeré písemnosti týkající se činnosti spolku,

 6. jednou za rok nebo dle potřeby předložit členské schůzi ke schválení plán činnosti spolku,

 7. rozhoduje o výši členských příspěvků a o způsobu jejich splacení,

 8. plnit zákonné povinnosti ve vztahu k  veřejnému rejstříku.

7. Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

 

Čl. VlII.

Kontrolní komise

Kontrolní komise je tříčlenná. Člen kontrolní komise nesmí být současně členem výboru. Kontrolní komise dohlíží na řádné vedení spolkových záležitostí a vykonávání spolkových činností v souladu se stanovami a právními předpisy, zejména vykonává nejméně jednou ročně  kontrolu hospodaření spolku a společnou kontrolní zprávu předkládá členské schůzi.

 

 

Článek IX.

Zánik spolku

 

Spolek zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.

 

Článek X

Závěrečná ustanovení

 

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

V Poděbradech dne 28.4.2015